Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Notulen ledenvergadering 2013

Algemene Ledenvergadering, 18 april 2013
Stadscafé de Smidte, Workum
20:00 uur: opening ledenvergadering door vicevoorzitter J. v/d Goot.
Afwezig is voorzitter K. Boersma.

 1. Opening
  De vicevoorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
  De presentielijst gaat rond en we tellen 14 aanwezige leden.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  Er zijn vanuit Aqua Zoo reductiekaarten toegezonden voor de leden die hier gebruik van zouden willen maken, en worden voorgelegd aan de leden voor eventueel gebruik. Tevens brengt de secretaris E. Hiemstra verslag van binnengekomen mail, betreft het wel of niet bij je mogen hebben van levende aasvisjes tijdens het vissen. Hier was nogal wat onduidelijkheid over, gezien de beschrijvingen in de lijst van viswateren. Afgesproken wordt dat deze mail word gepubliceerd op de site ter informatie naar onze leden, zodat onze leden over deze informatie kunnen beschikken.
 3. Notulen
  Helaas is de onze secretaris de notulen van afgelopen jaar vergeten mee te nemen. Uiteraard weer een goede les voor de volgende keer. Dit punt wordt dan dus ook geschrapt van de agenda.
 4. Verslag penningmeester
  Alle leden krijgen een exemplaar van het verslag toegereikt, waar vervolgens een en ander over de begroting wordt toegelicht door de penningmeester. Ook dit jaar blijkt dat het aantal verkochte vispassen is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hieruit blijkt dat we weer een positief boekjaar hebben bereikt met het resultaat van 1657,58 euro in de plus. Hier uit volgt een vraag van een oplettend lid, de heer v/d Werk. Of de verenigingskas nog onder de grens van de belastingdienst blijft, deze vraag wordt toegelicht door onze penningmeester.
 5. Kascommissie
  De heer J. Visser neemt het woord en weet met leuk verhaal iedereen aan het lachen te brengen, de grap was geslaagd. Nu ter zake, de kascommissie heeft de stukken weer zorgvuldig gecontroleerd en concludeert dat er niks is aan te merken op het werk van onze penningmeester. Dit was dan ook een applausje waard.
 6. Fisk en Wetter
  Door afwezigheid van onze voorzitter de man achter de Fisk en Wetter pagina wisten de overige bestuursleden niet precies de stand van zaken. Wel is er een oproep gedaan richting de leden, om leuke verhalen, foto’s, reisverslagen etc. in te dienen via de nieuwe site of via onze penningmeester. Zodat we de beschikbare pagina in de Fisk en Wetter ook kunnen benutten, we betalen daar tenslotte ook met z’n allen voor. En het zou zonde zijn om hier geen gebruik van te maken.

  Pauze

 7. Kanjercompetitie
  Na de pauze gaan we verder met de bekendmaking van de winnaars van de kanjercompetie. Voorafgaande aan de prijsuitreiking wordt er door het bestuur nog wel benadrukt wat de regels zijn met betrekking tot het indienen van een kanjer foto, dit houdt in een duidelijke foto van de vis met het aanwezig zijn van een duidelijke maatlat of in het geval van de karper een weger met daarop het gewicht van de gevangen vis. Daar dit in het verleden nog wel eens werd verzuimd en de prijzen op goed vertrouwen zijn uitgereikt. Duidelijke regels voor iedereen om een zo’n eerlijk mogelijke competitie te genereren.

  1e prijs Snoekbaars was voor R. Hoekstra.
  1e prijs Snoek was voor Okkema helaas afwezig vanavond.
  1e prijs Baars was voor E. Hiemstra.
  1e prijs Karper was voor C. Verbeek helaas afwezig vanavond.

 8. Bijvangstregeling
  Over de bijvangstregeling valt te vertellen dat deze regeling dit jaar voor het eerst ook schriftelijk is vastgesteld, waar dit in de voorgaande jaren niet zo was. Verder wijkt deze regeling niet af van de in de eerdere jaren gemaakte afspraken.
  Wel werd er een vraag gesteld door de heer Visser over het tot stand komen van de besluitvorming. Bijvoorbeeld de argumenten van de gevangen vis door de beroepsvisserij.
 9. Lancering nieuwe website hsv-workum.nl
  Doormiddel van projectie op het grote scherm hebben we onze leden kennis laten maken met de nieuwe website.
  R. Hiemstra heeft de werking van de site onder de aandacht gebracht. Dit is met een luid applaus ontvangen en door de leden goedgekeurd.
 10. Wat er verder ter tafel komt
  De bestuursleden hebben aangegeven dat op 30 juni het welkom in Workum weekend wordt gehouden. W.S.V.C. is dan ook gevraagd om hier een bijdrage in te leveren, tevens wordt de oproep voor het werven van vrijwilligers gedaan. Hiervoor was weinig tot geen animo onder de aanwezige leden. Tevens is onder de aandacht gebracht dat er op 30 november een streetfishing event zal worden georganiseerd in samenwerking met HSV Makkum. Verdere informatie volgt op de site.
 11. Rondvraag
  Rudie waar blijven de hapjes?
  Onlangs is er een vistelling geweest in de sluis te Workum, de vraag was dan ook of W.S.V.C. hiervoor benaderd is, of op de hoogte is gebracht van de uit te voeren vistelling. Hierover nog contact te zoeken met Wetterskip Fryslân.
 12. Sluiting
  Tijd voor een biertje, sterke verhalen en vertonen van de documentaire V.I.S.S.E.N.